گواهینامه مرکز آموزش فنی حرفه ای استان یزد

دوره هایی که در این مجموعه پشت سر بگذارید در انتها به شما یک گواهی داده می شود که به شکل بالا خواهد بود که توسط مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان  امضا شده است از این گواهی برای استخدام و غیره می توان استفاده کرد همچنین برای باز کردن تصویر روی آن کلیک کنید.