گواهینامه مرکز آموزش آزاد دانشگاه یزد

گواهینامه ای که بعد از گذراندن دوره های مرتبط می گیرید این گواهی بالا می باشد که توسط مدیر آموزش های آزاد دانشگاه یزد و مجری دوره آموزش های آزاد دانشگاه یزد امضا شده است گواهینامه مذکور دارای هولوگرام و مهر برجسته دانشگاه یزد می باشد.

از این گواهی برای استخدام و غیره می توان استفاده کرد برای دیدن تصویر به صورت کامل روی تصویر کلیک کنید.