اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻟﯿﻨﮏ ﺑﯿﻠﺪﯾﻨﮓ ﭼﯿﺴﺖ؟

| ۰

اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻟﯿﻨﮏ ﺑﯿﻠﺪﯾﻨﮓ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺑﻪ روﻧﺪی ﮐﻪ ﻃﯽ آن ﺳﻌﯽ در اﻓﺰاﯾﺶ ﻟﯿﻨﮏ دادن ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد را اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻟﯿﻨﮏ ﺑﯿﻠﺪﯾﻨﮓ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ. ﮐﻪ ﮔﺎه ﺑﺎ اﻫﺪاف ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎ از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﺮﭼﯿﺰی درﺑﺎره ی اﺧﺒﺎر ﻣﺤﺼﻮل و ﺳﺮوﯾﺲ دﻫﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

انواع لینک و نقش آن در سئو SEO

| ۰

اﻧﻮاع ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎ (ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪ و ﻣﻀﺮ)  اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﻤﯿﺸﻪ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﮐﻢ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎی اﺳﭙﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎی داﯾﺮﮐﺘﻮری … ادامه یافت

ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ( SEO ) ﭼﯿﺴﺖ؟

| ۰

ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟
رﺗﺒﻪ ﺑﺎﻻ در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺳﺮچ ارﮔﺎﻧﯿﮏ
ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ SEO ﺣﺮﻓﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ آﻧﻬﺎ را در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺎﻻﺗﺮی در ﺟﺴﺘﺠﻮی ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﻧﻤﺎﯾﺶ دﻫﻨﺪ

راز اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﮔﻮﮔﻞ

| ۰

راز اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﮔﻮﮔﻞ

ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ اﯾﻨﺪﮐﺲ ﺷﺪ، ﮔﻮﮔﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ را در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ.ﮔﻮﮔﻞ ﯾﮏ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺧﺎﺻﯽ دارد ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﺪام ﺻﻔﺤﺎت ﺑﺎ ﭼﻪ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﻮﻧﺪ. ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﯾﮏ راز اﺳﺖ

ﮔﻮﮔﻞ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ را ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟

| ۰

ﮔﻮﮔﻞ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ را ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟

ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﮔﻞ ﻟﯿﻨﮏﻫﺎ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. آنﻫﺎ ﻟﯿﻨﮏﻫﺎ را از ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ وﺑﺴﺎﯾﺖ دﯾﮕﺮ دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﮔﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺰﻧﺪهﻫﺎ )crawler(، ﺷﺎﺧﺺ و اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ اﺳﺖ.

This site is protected by wp-copyrightpro.com