راز اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﮔﻮﮔﻞ

| ۰

راز اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﮔﻮﮔﻞ

گوگل google
گوگل google

 

ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ اﯾﻨﺪﮐﺲ ﺷﺪ، ﮔﻮﮔﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ را در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ.ﮔﻮﮔﻞ ﯾﮏ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺧﺎﺻﯽ دارد ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﺪام ﺻﻔﺤﺎت ﺑﺎ ﭼﻪ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﻮﻧﺪ. ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﯾﮏ راز اﺳﺖ. ﻫﯿﭻ ﮐﺲ دﻗﯿﻘﺎً ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎﯾﯽ در ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎی اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺑﺮای ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻧﺘﺎﯾﺞ وﺟﻮد دارد. ﻋﻼوه ﺑﺮ آن، ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎ و اﻫﻤﯿﺖ آﻧﻬﺎ داﺋﻤﺎً ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. آزﻣﺎﯾﺶ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ دﯾﺪ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎ و ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﮔﻮﮔﻞ داده اﺳﺖ.

 

ﮔﻮﮔﻞ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ را ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟

 

 

ﺻﻔﺤﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮔﻮﮔﻞ

 

ﺻﻔﺤﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮔﻮﮔﻞ ۷ اﻟﯽ۱۰ ﻟﯿﻨﮏ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺎ ﮐﻠﻤﻪی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺷﺪه ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ-دﻫﺪ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ، ﻧﺘﺎﯾﺞ ارﮔﺎﻧﯿﮏ (organic search) ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ. اﮔﺮ ﺑﺮ روی ﺻﻔﺤﻪی دوم ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ، ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ. اﮐﺜﺮ اوﻗﺎت ﺑﺎﻻی اﯾﻦ ۱۰ ﻟﯿﻨﮏ )ﻧﺘﺎﯾﺞ ارﮔﺎﻧﯿﮏ(، دو ﯾﺎ ﺳﻪ ﻟﯿﻨﮏ ﭘﻮﻟﯽ)paid links( دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد. اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏﻫﺎ آﮔﻬﯽ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن وﺑﺴﺎﯾﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪای را ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﺳﺮچ آن اﺻﻄﻼح ﯾﺎ ﮐﻠﻤﻪی ﺧﺎص (term) در ﻟﯿﻨﮏﻫﺎی اول ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮔﻮﮔﻞ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﻮﻧﺪ. ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ، و ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ آن ﺳﺮچ ﺗﺮم)Search Term( دارد. آﮔﻬﯽﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪای ﻫﻢ در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﮔﻮﮔﻞ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. )

 ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﮔﻮﮔﻞ در ﺳﺎل ۲۰۱۶ آﮔﻬﯽﻫﺎی ﺳﻤﺖ راﺳﺖ را از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮔﻮﮔﻞ ﺣﺬف ﮐﺮد و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭼﻨﺪ ﻟﯿﻨﮏ اول و ﭼﻨﺪ ﻟﯿﻨﮏ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ آﮔﻬﯽ ﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

 

 ارسال پاسخ