انواع لینک و نقش آن در سئو SEO

| ۰

اﻧﻮاع ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎ (ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪ و ﻣﻀﺮ)

 اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﻤﯿﺸﻪ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﮐﻢ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎی اﺳﭙﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎی داﯾﺮﮐﺘﻮری ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و روش ﻫﺎی ﭘﺴﺖ ﻣﻬﻤﺎن ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻣﻘﺎﻻت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﮑﺮاری در اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺳﺌﻮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﺪاول ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ روش ﻫﺎ در آن زﻣﺎن اﮔﺮ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﻮد. اﻣﺎ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﭘﻨﮕﻮﺋﻦ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺖ و ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ را ﺟﺮﯾﻤﻪ ﮐﺮد. در اﯾﻦ مطلب ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد و ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ.

ﻟﯿﻨﮏ ﻃﺒﯿﻌﯽ

اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ از ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎ ﻫﺪف ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻫﻤﻪ ﺳﺌﻮ ﮐﺎر ﻫﺎﺳﺖ. در اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ از ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ از ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﻟﯿﻨﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ ﻧﻮع از ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ اﻧﺪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺎﭼﺎرﯾﺪ از ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻟﯿﻨﮏ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد را ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ دﻟﯿﻞ ﻣﻮﺟﻬﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺪﻫﯿﺪ. ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ وﺟﻮد آورﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ وﺑﻼگ ﻧﻮﯾﺲ ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ، ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻟﯿﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪ. در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ، ﺷﻤﺎ را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ و ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻟﯿﻨﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺸﮑﻠﯽ اﺳﺖ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ زﻣﺎن زﯾﺎدی دارد. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻟﯿﻨﮏ ﺑﺎ ارزش اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻧﻮﻋﯽ از ﻟﯿﻨﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ از آن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻟﯿﻨﮏ دﺳﺘﯽ

اﯾﻦ ﻧﻮع ﻟﯿﻨﮏ ﮔﻮﻧﻪ ی ﻣﺘﺪاوﻟﯽ از ﻟﯿﻨﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺌﻮ ﮐﺎر از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ. ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ اﮔﺮ ﺗﺠﺎرت ﺷﻤﺎ ﻫﻨﻮز ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ و ﯾﺎ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺗﺎزه ﺷﺮوع ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ. در اﯾﻦ روش ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮد ﮐﺎر ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻟﯿﻨﮏ ﻧﺸﺪه و ﺷﻤﺎ دﺳﺘﯽ ﺑﺎ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ و وﺑﻼگ ﻧﻮﯾﺲ ﻫﺎ ﺗﻤﺎس ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﺪ و از آﻧﻬﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻟﯿﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ دﻟﯿﻞ ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ از وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ اﯾﻦ را ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﻤﺎ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﮕﺮ ﻧﻪ آن وﺑﻼگ ﻧﻮﯾﺲ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺳﺮدرﮔﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ آﻧﻬﺎ را ﻗﺮار داده

اﯾﻦ روزﻫﺎ اﯾﻦ ﻧﻮع از ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﮔﻞ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ. اﻏﻠﺐ ﮐﻼه ﺳﯿﺎه ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻓﺮﯾﺐ دادن ﻣﻮﺗﻮر ﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺤﺘﻮا ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﻣﻬﻢ اﺳﺖ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دادﻧﺪ. )( ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﭘﻨﮕﻮﺋﻦ در ﺳﺎل ۲۰۱۲ )و در ﭘﯽ آن آﭘﺪﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ( ﮔﻮﮔﻞ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺑﯽ ارزش ﺷﻤﺮدن و ﮔﺎه ﺟﺮﯾﻤﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع از ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎ ﮐﺮد. )

اﯾﻦ ﻧﻮع از ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ذاﺗﺎً ﺣﺠﻢ ﮐﻤﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ دارﻧﺪ.
در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع از ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﻮد اﻣﺎ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺎﯾﺪ اﺣﺘﯿﺎط زﯾﺎدی در اﺟﺮای آﻧﻬﺎ ﮐﺮد.

ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﻧﻮع ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ﮐﺎﻣﻨﺖ ﻫﺎی وﺑﻼگ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ

 ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﮑﺮ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺷﺪه داﯾﺮﮐﺘﻮری ﻣﻘﺎﻻت اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ

ﭘﺴﺖ ﻣﻬﻤﺎن اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺴﺖ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد در ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ

ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ
اﺑﺰار ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺧﺎرج از ﺳﺎﯾﺖ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﺑﺎرﮔﺬاری در ﺑﺨﺶ اﯾﻨﻔﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ
ﺻﻔﺤﻪ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﮐﺎرﺑﺮان
ﺑﺨﺶ ﻧﻈﺮات ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ
اﻣﻀﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﮐﻪ ﮔﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻟﯿﻨﮏ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ درﺳﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد. داﯾﺮﮐﺘﻮری ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪارسال پاسخ