ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ( SEO ) ﭼﯿﺴﺖ؟

| ۰

ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ( SEO ) ﭼﯿﺴﺖ؟

 

seo

رﺗﺒﻪ ﺑﺎﻻ در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺳﺮچ ارﮔﺎﻧﯿﮏ

ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ SEO ﺣﺮﻓﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ آﻧﻬﺎ را در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺎﻻﺗﺮی در ﺟﺴﺘﺠﻮی ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﻧﻤﺎﯾﺶ دﻫﻨﺪ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر، ﺳﺌﻮ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ وﺑﺴﺎﯾﺖﻫﺎ را ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ ﺗﻄﺒﯿﻖ دﻫﺪ. ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﮔﻮﮔﻞ ﮐﻤﺎﮐﺎن ﯾﮏ راز اﺳﺖ، ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﯾﮏ دﻫﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ در ﺳﺌﻮ، ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﺪهﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ در ﻣﻮرد ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﻣﻬﻢ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ. از ﻧﻈﺮ ﻣﺎ، ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﮔﻮﮔﻞ در دو ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ:

۱-ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی On-page. اﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎ در ﻣﻮرد رﺗﺒﻪی ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ. اﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻓﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺪﻫﺎ  و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺘﻨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺘﻦ، ﭼﯿﺪﻣﺎن ﺳﺎﯾﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﻤﺎت را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد.

 

۲-  ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی Off-page. اﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﯿﻨﮏﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ داده ﻣﯽﺷﻮد. ﻫﺮﭼﻪ ﺗﻌﺪاد ﻟﯿﻨﮏﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ  رﺗﺒﻪی ﺑﯿﺸﺘﺮی را در ﮔﻮﮔﻞ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ رﻧﮏ ﺷﻤﺎ در ﮔﻮﮔﻞ ﻣﯽﺷﻮد

 

نکته : ﻣﻮﺿﻮع آن ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ( رﺗﺒﻪی ﺑﯿﺸﺘﺮی را در ﮔﻮﮔﻞ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ رﻧﮏ ﺷﻤﺎ در ﮔﻮﮔﻞ ﻣﯽﺷﻮد.

 

 ارسال پاسخ